gwobrau merched cymru mewn busnes 2022

profile.jpg

"Rwy'n angerddol am gefnogi, ysbrydoli a grymuso merched. Mae gwobrau Llais Cymru yn wahanol i unrhyw un arall: maent yn gyfle i ddathlu a chydnabod cyflawniadau anhygoel merched busnes ar draws Cymru." 

Heulwen Davies, Cyfarwyddwr Llais Cymru.

Croeso! Mae Gwobrau Merched Cymru Mewn Busnes 2022 yn agored i unrhyw ferch sy'n rhedeg busnes yma yng Nghymru. Tydy maint ddim o bwys i ni! Gallwch chi fod yn fand un ferch neu'n sylfaenydd benywaidd cwmni enfawr. Efallai eich bod chi'n fusnes newydd fel ni, neu efallai bod eich busnes wedi bod o gwmpas ers hanner canrif - rydych chi i gyd yr un mor anhygoel!

Mae gennym 16 categori i adlewyrchu'r amrywiaeth o fusnesau er mwyn bod mor deg a hygyrch â phosib. Nid oes rhaid i chi enwebu enillydd ym mhob categori, ond dim ond un person ym mhob categori y gallwch chi enwebu. Gallwch chi bleidleisio drosoch eich hun hefyd - pam lai? Rydych chi wedi gweithio'ch sanau i ffwrdd i gyrraedd yma, felly rydych chi'n haeddu'r enwebiad!

Gallwch enwebu rhywun tan ddydd Sul, Mai yr 8fed am 17:00 GMT. Byddwn yn rhyddhau'r rhestr fer ym mis Mehefin yn seiliedig ar y nifer uchaf o bleidleisiau. Os bydd tei yn digwydd mewn unrhyw gategori, byddwn yn gwahodd yr ymgeiswyr hynny am gyfweliadau ar-lein anffurfiol ym mis Mai.

Bydd ein noson wobrwyo ar-lein yn cael ei chynnal nos Wener, Gorffennaf yr 8fed am 19:00 GMT. Mae croeso i bawb, gan gynnwys dynion! 

Hoffai Llais Cymru ddiolch Banc Datblygu Cymru am fod yn brif noddwr y gwobrau. Os ydych chi eisiau noddi gwobr mewn categori penodol, cysylltwch â ni!

Y categorïau yw:

 Dan 25 Oed

 Llwyddo'n Llaw-rydd
• Manwerthwr Ar-lein
• Bwyd a Diod
• Defnydd o'r Gymraeg
• Iechyd, Ffitrwydd a Lles
• Gwallt a Harddwch
• Dylanwadwyr a Blogwyr
• Mam Mewn Busnes
 Peirianeg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 Celf a Chrefft 
• Ffotograffwyr a Dylunwyr
• Busnes Newydd (*Dan 12 mis/ Under 12 months)

• Busnes Gwyrdd
• Hamdden a Thwristiaeth

• Arwr y Stryd Fawr

.png

#LLAISAWARDS - GWOBRAU CYNTAF LLAIS CYMRU YN RHOI HWB ANFERTHOL I FERCHED BUSNES DROS GYMRU AR ÔL BLWYDDYN HERIOL.

Ar ddydd Gwener yr 2il o Orffennaf, daeth merched busnes a’u cefnogwyr ledled Cymru ynghyd ar-lein ar gyfer y #LlaisAwards cyntaf, a drefnwyd gan Heulwen Davies, Cyfarwyddwr Llais Cymru. Ar ôl lansio’r digwyddiad ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched 2021, yn anhygoel fe gyflwynwyd 1154 o enwebiadau mewn 15 categori.

"Rwy'n angerddol am gefnogi, ysbrydoli a grymuso merched. Mae llawer o ferched cryf wedi fy helpu ar fy siwrnai i, ac rydw i bob amser yn ceisio dod o hyd i ffyrdd newydd o gefnogi merched a Mamau yng Nghymru, ac i brofi i'm merch 8 oed y gall merched gyflawni unrhyw beth, os ydyn nhw'n gweithio'n galed! Mae Gwobrau Llais Cymru i Ferched Cymru Mewn Busnes Cymru yn unigryw; y digwyddiad cenedlaethol, dwyieithog a hwyliog cyntaf i ddathlu a chydnabod cyflawniadau anhygoel merched busnes ym mhob math o ddiwydiannau ledled Cymru." Heulwen Davies, Cyfarwyddwr Llais Cymru.

Roedd tocynnau i’r digwyddiad wedi diflannu dros nos. Yn ystod y digwyddiad, cafodd y gynulleidfa gyfle i gwrdd â chlywed gan yr holl gystadleuwyr yn y rownd derfynol ym mhob categori, cyn y bwrlwm drwm rhithiol a’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi o amlenni pinc Llais Cymru! Mwynhaodd y gynulleidfa adloniant amrywiol, gan gynnwys perfformiad stiwdio ddwyieithog byw gan y cerddor Mari Mathias a dosbarth meistr coctel gyda blogiwr bwyd a theithio Caerdydd, Llio Angharad. Datblygodd Llio goctel #LlaisAwards pinc pwrpasol ar gyfer y digwyddiad a gwahoddwyd y gynulleidfa i gynnig cyfraniad am eu coctel i Fanc Bwyd Caerdydd. Codwyd £120 ar y noson, gyda rhoddion yn parhau i ddod i mewn.

 

Denodd y digwyddiad nawdd gan Cywain, a gefnogodd y Wobr Cynhyrchwyr Bwyd a Diod, Gwe Cambria a noddodd Wobr Pencampwraig yr Iaith Gymraeg, Gofod.Space a gefnogodd Wobr Manwerthwyr Ar-lein a Crefftus, a gefnogodd y Wobr Artistiaid, Ffotograffwyr a Gwneuthurwyr. Prif noddwr eleni oedd Banc Datblygu Cymru;

Y WOBR GAN EFA LOIS.jpg

“Roedd Banc Datblygu Cymru yn falch o fod yn brif noddwr Gwobrau Merched mewn Busnes Llais Cymru. Y #LlaisAwards yw'r unig ddigwyddiad o'i fath ac roedd yn wych cael cymryd rhan. Mae Llais Cymru wedi darparu llwyfan pwysig i arddangos cymaint o ferched busnes yng Nghymru, llongyfarchiadau i'r holl enillwyr ac i Heulwen am ddigwyddiad gwych a hwyliog.” Beverley Downes, Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata.

Yn hytrach na medal neu dlws diflas, comisiynodd Heulwen yr artist ifanc o Gymru, Efa Lois o Geredigion, i ddylunio darn o gelf lliwgar ar gyfer yr enillwyr. Mae Efa yn enwog am ei lluniau ar rymuso merched, ac mae'r wobr yn symbol o'r amrywiaeth o ferched mewn busnesau ledled Cymru, wedi'i fframio â ffrâm flodau sy'n cynnwys blodau symbolaidd sy'n darlunio rhai o nodweddion merched busnes; cryfder, dyfeisgarwch, harddwch meddyliol, didwylledd, creadigrwydd a defosiwn.

Cyrhaeddodd Katie Hayward o Felin Honeybees yn Ynys Môn y rownd derfynol mewn dau gategori ac roedd yn falch iawn o ennill Gwobr Cynhyrchwyr Bwyd a Diodydd;

‘Tydi merched mewn busnes ddim yn cael digon o gydnabyddiaeth ac mi yda ni’n gweithio mor galed! Dwi mor hapus i ennill y wobr yma, dwi’n emosiynnol, mae’n golygu llawer i fi!’ Katie Hayward, Felin Honeybees.

Daeth dwy ddynes fusnes o Amlwch i'r brig; yr Artist Ffion Godwood a enillodd y Categori Artistiaid, Ffotograffwyr a Gwneuthurwyr ac Emma Dixon o Amlwch Dog Grooming yn ennill Gwobr Arwr y Stryd Fawr.

Cipiodd busnes pilates o Wrecsam, ‘Louise Clancy Pilates’ y wobr yn y categori Iechyd, Ffitrwydd a Lles ac enillodd Laura Sanderson o Eryri, perchennog ‘We Swim Wild’ y Wobr Natur ac Amaeth.

Ymhlith enillwyr eraill Gwynedd; Marilyn Evans, Soundout Disco & Karaoke a enillodd Gwobr Cerddorion, Perfformwyr ac Awduron, Elin Aaron o Gallt y Glyn o Lanberis a gyrhaeddodd y rownd derfynol mewn 3 o’r categorïau ac yn ennill y wobr am y Caffis a Bwytai Gorau ac Awen Haf Ashowrth o Gaernarfon, yr unig enillydd i gipio dwy wobr, Gwobr Busnes Mam a'r Wobr Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg; ‘Mae’n fraint i mi guro’r gwobr Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg, dwi’n angerddol am wneud gwyddoniaeth yn hwyl. Mae’r wobr Busnes Mam ar gyfer fy meibion, nhw wnaeth helpu fi i wneud fideos YouTube yn ystod cyfnod clo 2020 i ddod a gwyddoniaeth i gartref pawb!’ Awen Haf Ashworth, Sbarduno.

Nid dim ond y gogs oedd yn llwyddiannus! Cafodd Caerdydd ei chyfran o enillwyr, gan gynnwys Karl-leigh Lewis o Marley's Roots, a enillodd y Wobr Gwallt a Harddwch, Cherie Arlett o'r siop She Can Closet, enillydd Gwobr Manwerthwr Ar-lein gydag Anwen Roberts o Draenog Design yn cyrraedd y rownd derfynol mewn tri chategori ac ennill Pencampwraig yr Iaith Gymraeg; ‘Doeddwn i wir ddim yn disgwyl cael fy enwebu yn y categori yma, heb son am ennill! Roedd hi’n noson arbennig a mor braf cwrdd a gymaint o ferched busnes dros Gymru gyfan ar y sgrin.’ Anwen Roberts, Draenog.

Dr Liza Thomas - Emrus, perchennog Revive Prescribed, oedd enillydd y Wobr Gwasanaethau Gofal. Yn hedfan y faner ar gyfer Gorllewin Cymru oedd Hana Hopwood o Gaerfyrddin, Cyflwynydd Podlediad Gwneud Bywyd yn Haws, a enillodd y Wobr Dylanwadwyr a Blogwyr ac Amber Lort-Phillips, sylfaenydd y Big Retreat Festival a Little Retreat, a enillodd y Wobr Hamdden a Thwristiaeth.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y #LlaisAwards cyntaf, mae Heulwen yn meddwl ymlaen am 2022;

“Mae wedi bod yn bleser trefnu a chyflwyno’r #LlaisAwards cyntaf erioed a llongyfarchiadau enfawr i bawb sydd wedi cael eu henwebu, rydych chi i gyd yn enillwyr. Rwy’n falch y gall Llais Cymru roi llwyfan i chi ddod at eich gilydd a dathlu eich gwaith caled, a rhoi hwb haeddiannol i chi ar ôl blwyddyn anodd mewn busnes. Mae Llais Cymru yn bwriadu adeiladu ar lwyddiant y digwyddiad eleni a pharhau i gefnogi perchnogion busnesau benywaidd o Gymru mewn digwyddiad hyd yn oed yn fwy yn 2022. Gwyliwch y gofod!”

DBW large logo with wording.jpg
Spikey_edited.png

Y rhestr fer 2021